Fravalg af revision

Indsendelse af årsrapport
Fravalg af revision
Alle virksomheder der er omfattet at regnskabsklasse B, C eller D skal indsende deres godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Fristen for indsendelse af årsrapporten for regnskabsklasserne B og C, er 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Dvs. hvis regnskabsåret slutter 31/12 skal E og S senest have modtaget årsrapporten 30/5 osv. Fristen for regnskabsklasse D virksomheder er kun på 4 måneder efter regnskabsafslutningen.
Så længe selskabet har valgt at få revideret deres regnskab, skal årsrapporten revideres af en godkendt revisor. Det er vigtigt at man overholder fristen for indsendelse, og her vil det sige modtagelsesdatoen. Hvis datoen ikke overholdes vil der blive udstedt et bødeforlæg samt en påmindelse om at regnskabet skal være indsendt hurtigst muligt. Sker dette ikke vil Erhvervsstyrelsen sætte selskabet under tvangsopløsning. Hvis selskabet stadig ønsker at offentliggøre en årsrapport, kan dette ske ved at ansøge om en genoptagelse af selskabets årsrapport. Dette giver yderligere udgifter i form af revisorhonorar, da revisor skal stå inde for selskabets værdier, selvom regnskabet måske for længst burde være indsendt.
Fravalg
De virksomheder der oprindeligt var pålagt at indsende deres reviderede årsrapport til Erhvervsstyrelsen, har siden 2006 har mulighed for at fravælge revisionen. For at fravælge revision af årsrapporten, skal selskabet opfylde nogle krav. Kravene skal være opfyldt i 2 regnskabsår, hvis man ikke lever op til kravene, vil der igen være revisionspligt. Kravene hvor 2 af de 3 krav skal være opfyldt er følgende:
· Balancesummen små max være 1,5 mio.
· Nettoomsætning må max udgøre 3 mio.
· Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på max 12 personer
Hvis det er selskabets første regnskabsår, kan man allerede efter regnskabsafslutningen vælge at fravælge revisionen for det kommende år, hvis der på balancedagen ikke er sket overskridelse på 2 ud af de 3 krav. Virksomhederne kan vælge at frasige sig revisionspligten allerede ved opstarten, men hvis man som tidligere nævnt overstiger nogle af kravene i det første regnskabsår, vil årsrapporten igen være revisionspligtig.
Der er visse selskaber der ikke kan fravælge revisionen, disse selskaber er følgende:
· Erhvervsdrivende fonde
· Holdingselskaber
Holdingselskaber der besidder kapitalandele i andre virksomheder med betydelig indflydelse vil altid have revisionspligt. Betydelig indflydelse betyder at man besidder mere en 20 % af stemmerettighederne i et selskab. Dette betyder også at de flere datterselskaber altid vil blive revideret, da man som revisor skal stå inde for den værdi kapitalandelen er opsat til. Og den eneste måde man kan sikre sig det på, er ved at lave revision af årsrapporten. I forbindelse med fravalg af revisionspligten, skal ledelsen fremlægge forslag om fravalg på selskabets ordinære generalforsamling, Der skal laves ændringer i vedtægterne, så de ikke indeholder bestemmelse om revisionspligt og valg af revisor. Og til sidst skal der oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten, at man har fravalgt revisionen for det kommende regnskabsår.

0 kommentarer:

Send en kommentar